Teoretické poznatky bez praktického využití za miliardy

  Státní instituce ve sporu o využití výzkumné základny ČR
   Grantová agentura (GA) ČR je státní instituce, která každoročně rozděluje více než tři miliardy korun na základní výzkum. V letech 2011 až 2015 rozdělila na účelovou podporu základního výzkumu 15,3 miliardy korun. Největšími příjemci byly veřejné výzkumné instituce a vysoké školy. Tento typ výzkumu má podle Nejvyššího kontrolního úřadu (NKU) přinést především nové poznatky a není vázaný na bezprostřední využití v praxi.
   Podporu  rozdělila GA  zhruba rovnoměrně do pěti oblastí. Vědy o neživé přírodě získaly 23 procent, technické vědy 22 procent, zemědělské a biologicko-enviromentální vědy 19 procent, lékařské a biologické vědy 18 procent a společenské a humanitní vědy také 18 procent. Podle národních strategických dokumentů by měla podpora cílit i na ty oblasti základního výzkumu, které mohou zlepšit využití nových poznatků a ve výsledku tak přispět k růstu konkurenceschopnosti ČR.
  NKU ale soudí, že GA ČR takto  podporu nesměrovala. V ČR jsou podle něj oblasti základního a aplikovaného výzkumu striktně odděleny; měl by se klást větší důraz na jejich provázanost. S tim GA nesouhlasí:  "GA ČR nepřísluší určovat politiku výzkumu a vývoje a ani určovat ty oblasti základního výzkumu, které mohou zlepšit využití nových poznatků, neboť každá oblast může potenciálně přinést nové poznatky s bezprostředním využitím pro praxi," sdělila mluvčí agentury Klára Pirochová.
  Všechny skupiny grantových projektů, na základě kterých agentura poskytuje účelovou podporu základnímu výzkumu, jsou včetně kritérií hodnocení i výše podpory schvalovány vládou ČR. Za současné legislativy tak podle mluvčí není možné, aby GA ČR sama rozhodla, že jednu vědní oblast upřednostní před jinou nebo, že přihlášení se k určité prioritní oblasti bude pro vědce znamenat výhodu v hodnoticím procesu.

 Porušení rovných podmínek při výběrových řízeních a absence kontroly
  Podle NKÚ zveřejnila  GA v roce 2012  informaci  o  prodloužení soutěžní lhůty na grantový projekt pouze na webových stránkách, a navíc jen jeden den před skončením této lhůty. Podle kontrolorů tak uchazeči neměli rovné podmínky.    
   V roce 2014 pak předsednictvo GA ČR vybralo jiné projekty, než které doporučila oborová hodnotící komise složená i ze zahraničních expertů, což podle NKÚ přispělo k netransparentnosti soutěží.
   Agentura prý navíc nesledovala kvalitu výsledků ani u jednotlivých vědních oborů, ani celkově. Nemohla proto vyhodnotit, jaké dopady vyplacená podpora měla, míní NKÚ. "V kvalitě základního výzkumu přitom ČR zaostává za evropskýmprůměrem. Příliš úspěšná není ve srovnání s dalšími zeměmi EU ani v získávání grantů od Evropské výzkumné rady," dodal úřad.

    GA ČR prý výsledky výzkumů sleduje
Agentura ale podle Pirochové sleduje počty i druhy výsledků základního výzkumu jak u jednotlivých projektů, tak v rámci jednotlivých oborů i celkově. Je povinna následně tyto údaje dávat do informačního systému výzkumu, vývoje a inovací, jehož účelem je mimo jiné hodnotit výsledky výzkumných organizací a výzkumných projektů a poskytovat tyto informace vládě a veřejnosti. "Dopady GA ČR vyhodnocuje v souladu s vládou schválenou koncepcí a vládou schválených skupin grantových projektů," dodala mluvčí.
Předsednictvo GA ČR tvoří pět členů včetně předsedy. Zastupují pět základních vědních oborů - technické vědy, vědy o neživé přírodě, lékařské a biologické vědy, společenské a humanitní vědy a zemědělské a biologicko-environmentální vědy.
  Zdroj: http://www.denik.cz/3.4.2017

NEJČTENĚJŠÍ